หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ  (อ่าน 14584 ครั้ง)
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 02:09:44 pm »

๑.ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ

      ๑.๑.- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

            ๑.๑.๑.- มาตรา ๙ (๔) คู่มือ / คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
                       ๑.๑.๑.๑. ประมวลจริยธรรม และ จรรยาข้าราชการ/พนักงานสำนักพระราชวัง
                       ๑.๑.๑.๒. การขอพระราชทานเพลิงศพ-น้ำหลวง-หีบหลวง                                   
                                     ๑.๑.๑.๒.๑. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ(แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒
                                     ๑.๑.๑.๒.๒. การขอพระราชทานเพลิงศพ (แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒
                                     ๑.๑.๑.๒.๓. การขอหีบเพลิงพระราชทาน (แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒
                                     ๑.๑.๑.๒.๔. การปฏิบัติในฐานะแทนพระองค์
                                                     ๑.๑.๑.๒.๔.๑. การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ
                                                     ๑.๑.๑.๒.๔.๒. พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ
                                                     ๑.๑.๑.๒.๔.๓. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
                                                     ๑.๑.๑.๒.๔.๔. พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ

                                      ๑.๑.๑.๒.๕. เกณฑ์เทียบเกียรติยศพระศพ และศพ
                                      ๑.๑.๑.๒.๖. การขอหีบไปพระราชทานเพลิงศพที่ต่างจังหวัด
                                      ๑.๑.๑.๒.๗. รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นหีบ
                                      ๑.๑.๑.๒.๘. รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นโกศ
                                      ๑.๑.๑.๒.๙. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ

                       ๑.๑.๑.๓. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
                       ๑.๑.๑.๔. ระเบียบการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๔
                       ๑.๑.๑.๕. ระเบียบการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๗
                       ๑.๑.๑.๖. ระเบียบการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.๒๕๒๖
                       ๑.๑.๑.๗. การรักษาความปลอดภัยในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๔
                       ๑.๑.๑.๘. ระเบียบการถ่ายภาพนิ่งและ วิ ดี โอ
                       ๑.๑.๑.๙. ประกาศวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับ การเข้าชมวัด พ.ศ.๒๕๒๙
                       ๑.๑.๑.๑๐.ระเบียบการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
                                      ๑.๑.๑.๑๐.๑. ระเบียบการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๐   
                                      ๑.๑.๑.๑๐.๒. ระเบียบการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                       ๑.๑.๑.๑๑. ระเบียบการรักษาความปลอดภัย เขตพระราชฐานสนามเสือป่า
                       ๑.๑.๑.๑๒. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
                       ๑.๑.๑.๑๓. คู่มือศูนย์้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
                       ๑.๑.๑.๑๔. ขั้นตอนการขอเข้าชมวัง
                       ๑.๑.๑.๑๕. ขั้นตอนการขอถ่ายทำสารคดี
                       ๑.๑.๑.๑๖. ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง
                       ๑.๑.๑.๑๗. ขั้นตอนน้ำหลวง
                       ๑.๑.๑.๑๘. ขั้นตอนการจ่ายยา
                       ๑.๑.๑.๑๙. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการขอบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๕๖ 

            ๑.๑.๒. มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
                       ๑.๑.๒.๑. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๑
                       ๑.๑.๒.๒. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๗
                       ๑.๑.๒.๓. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
                       ๑.๑.๒.๔. พระราชบัญญัติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๔
                       ๑.๑.๒.๕. พระราชบัญญํติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๕
                       ๑.๑.๒.๖. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑
                       ๑.๑.๒.๗. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
                       ๑.๑.๒.๘. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๑๙
                       ๑.๑.๒.๙. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓
                       ๑.๑.๒.๑๐. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๕
                       ๑.๑.๒.๑๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๙
                       ๑.๑.๒.๑๒. แก้คำผิด พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๙
                       ๑.๑.๒.๑๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔
                       ๑.๑.๒.๑๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๕๒

            ๑.๑.๓. มาตรา ๙ ( ๘ ) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
                       ๑.๑.๓.๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

            ๑.๑.๔. มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                        ๑.๑.๔.๑.   งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                     
                        ๑.๑.๔.๒.   แผนงาน / โครงการ

            ๑.๑.๕. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน                          
                                                               
            ๑.๑.๖. นโยบาย ๙(๒)                        

            ๑.๑.๗. สัญญาสัมปทาน ๙(๖)

            ๑.๑.๘. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗)

     ๑.๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

     ๑.๓. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

     ๑.๔. การอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสารสำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2014, 02:14:25 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 02:53:19 pm »

๒.เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
 
   ๒.๑.คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ
                 ๒.๑.๑.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                             ๒.๑.๑.๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าตรวจดู

                             ๒.๑.๑.๒. ประกวดราคาและประกาศสอบราคา

                             ๒.๒.๒.๓. จัดซื้อจัดจ้าง

                             ๒.๑.๑.๔. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิม ฯ

                             ๒.๑.๑.๕. การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา

                 ๒.๑.๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

                 ๒.๑.๓. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑

                 ๒.๑.๔. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)

                 ๒.๑.๕. คำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๓๑๑/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง
           (แทนคำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๒๓๗/๒๕๔๑)

                 ๒.๑.๖. คำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๓๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง

  ๒.๒.ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
                                          
                 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ปี ๒๕๕๖                          

  ๒.๓.ขั้นตอนการขอข้อมูล
                 ๒.๓.๑. แผนผังขั้นตอน

  ๒.๔. สถานที่ตั้ง

  ๒.๕.ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
      Email    :  Silaporn.k@palaces.mail.go.th
      Tell       :  ๐ ๒๖๒๓ ๕๔๙๙, ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔
      Fax       :  ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๘๕๗

  ๒.๖.การจัดศูนย์ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ และภาพปัจจุบันของห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2014, 03:44:06 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 11:43:57 am »

๑.๑.๔.- มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                  ๑.๑.๔.๑.  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
                                    
                                   ๑.๑.๔.๑.๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 ย้อนกลับเมนู


สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2013, 11:53:07 am โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 03:20:18 pm »

๑.๑.๔.- มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                 ๑.๑.๔.๒. แผนงาน / โครงการ                          
                      
                               ๑.๑.๔.๒.๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ย้อนกลับเมนูสำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2013, 11:53:17 am โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 04:36:25 pm »

๑.๑.๕.- มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

                 ๑.๑.๕.๑. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ๑.๑.๕.๒. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖                                     
                                 
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2014, 02:21:44 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 10:44:54 am »

๑.๑.๘. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗)

               ๑.๑.๘.๑. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗) ปี ๒๕๕๕
               ๑.๑.๘.๒. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗) ปี ๒๕๕๖


สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2014, 02:17:54 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 03:00:37 pm »

๑.๑.๖. นโยบาย ๙(๒)
              ๑.๑.๖.๑. วิสัยทัศน

              ๑.๑.๖.๒. พันธกิจ

              ๑.๑.๖.๓. ค่านิยมหลักขององค์การ


 
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2013, 03:03:50 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 03:12:31 pm »

๑.๔. การอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
          ๑.๔.๑. โครงการจัดอบรม

          ๑.๔.๒. กำหนดการจัดอบรม

          ๑.๔.๓. รูปแบบการบรรยาย
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: