หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ  (อ่าน 14644 ครั้ง)
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« เมื่อ: มกราคม 13, 2010, 02:09:44 pm »

๑.ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ

      ๑.๑.- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

            ๑.๑.๑.- มาตรา ๙ (๔) คู่มือ / คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
                       ๑.๑.๑.๑. ประมวลจริยธรรม และ จรรยาข้าราชการ/พนักงานสำนักพระราชวัง
                       ๑.๑.๑.๒. การขอพระราชทานเพลิงศพ-น้ำหลวง-หีบหลวง                                   
                                     ๑.๑.๑.๒.๑. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ(แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒
                                     ๑.๑.๑.๒.๒. การขอพระราชทานเพลิงศพ (แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒
                                     ๑.๑.๑.๒.๓. การขอหีบเพลิงพระราชทาน (แก้ไขปี ๒๕๕๕) ตัวอย่างแผ่นพับ ๑   ตัวอย่างแผ่นพับ ๒
                                     ๑.๑.๑.๒.๔. การปฏิบัติในฐานะแทนพระองค์
                                                     ๑.๑.๑.๒.๔.๑. การวางพวงมาลาพระราชทานหน้าศพ
                                                     ๑.๑.๑.๒.๔.๒. พิธีจุดไฟหลวงพระราชทานเพลิงศพ
                                                     ๑.๑.๑.๒.๔.๓. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
                                                     ๑.๑.๑.๒.๔.๔. พิธีวางดินพระราชทานในการฝังศพ

                                      ๑.๑.๑.๒.๕. เกณฑ์เทียบเกียรติยศพระศพ และศพ
                                      ๑.๑.๑.๒.๖. การขอหีบไปพระราชทานเพลิงศพที่ต่างจังหวัด
                                      ๑.๑.๑.๒.๗. รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นหีบ
                                      ๑.๑.๑.๒.๘. รายการสิ่งของและเครื่องเกียรติยศชั้นโกศ
                                     
                       ๑.๑.๑.๓. ระเบียบการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๔
                       ๑.๑.๑.๔. ระเบียบการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๗
                       ๑.๑.๑.๕. ระเบียบการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พ.ศ.๒๕๒๖
                       ๑.๑.๑.๖. การรักษาความปลอดภัยในพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๔๔
                       ๑.๑.๑.๗. ระเบียบการถ่ายภาพนิ่งและ วิ ดี โอ
                       ๑.๑.๑.๘. ประกาศวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับ การเข้าชมวัด พ.ศ.๒๕๒๙
                       ๑.๑.๑.๙.ระเบียบการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
                                      ๑.๑.๑.๙.๑. ระเบียบการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๐   
                                      ๑.๑.๑.๙.๒. ระเบียบการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                       ๑.๑.๑.๑๐. ระเบียบการรักษาความปลอดภัย เขตพระราชฐานสนามเสือป่า
                       ๑.๑.๑.๑๑. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
                       ๑.๑.๑.๑๒. คู่มือศูนย์้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐    
                       ๑.๑.๑.๑๓. ขั้นตอนการขอเข้าชมวัง
                       ๑.๑.๑.๑๔. ขั้นตอนการขอถ่ายทำสารคดี
                       ๑.๑.๑.๑๕. ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง
                       ๑.๑.๑.๑๖. ขั้นตอนน้ำหลวง
                       ๑.๑.๑.๑๗. ขั้นตอนการจ่ายยา
                       ๑.๑.๑.๑๘. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยการขอบัตรอนุญาตบุคคลผ่านเข้าพระบรมมหาราชวัง พ.ศ.๒๕๕๖ 

            ๑.๑.๒. มาตรา ๙ (๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงตามมาตรา ๗ วรรคสอง
                       ๑.๑.๒.๑. พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๑
                       ๑.๑.๒.๒. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง พ.ศ.๒๕๔๗
                       ๑.๑.๒.๓. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระราชวัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
                       ๑.๑.๒.๔. พระราชบัญญัติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๔
                       ๑.๑.๒.๕. พระราชบัญญํติ เครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๕
                       ๑.๑.๒.๖. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑
                       ๑.๑.๒.๗. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
                       ๑.๑.๒.๘. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๑๙
                       ๑.๑.๒.๙. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๓
                       ๑.๑.๒.๑๐. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๕
                       ๑.๑.๒.๑๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๙
                       ๑.๑.๒.๑๒. แก้คำผิด พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๓๙
                       ๑.๑.๒.๑๓. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔
                       ๑.๑.๒.๑๔. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ.๒๕๕๒

            ๑.๑.๓. มาตรา ๙ ( ๘ ) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
                       ๑.๑.๓.๑. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

            ๑.๑.๔. มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
                        ๑.๑.๔.๑.   งบประมาณรายจ่ายประจำปี                                                     
                        ๑.๑.๔.๒.   แผนงาน / โครงการ

            ๑.๑.๕. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน                          
                                                               
            ๑.๑.๖. นโยบาย ๙(๒)                        

            ๑.๑.๗. สัญญาสัมปทาน ๙(๖)

            ๑.๑.๘. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗)

     ๑.๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

     ๑.๓. สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

     ๑.๔. การอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสารสำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 24, 2014, 02:38:29 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2010, 02:53:19 pm »

๒.เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
 
   ๒.๑.คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ
                 ๒.๑.๑.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
                             ๒.๑.๑.๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนเข้าตรวจดู

                             ๒.๑.๑.๒. ประกวดราคาและประกาศสอบราคา

                             ๒.๒.๒.๓. จัดซื้อจัดจ้าง

                             ๒.๑.๑.๔. หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิม ฯ

                             ๒.๑.๑.๕. การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา

                 ๒.๑.๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

                 ๒.๑.๓. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๑

                 ๒.๑.๔. ระเบียบสำนักพระราชวังว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒)

                 ๒.๑.๕. คำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๓๑๑/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง
           (แทนคำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๒๓๗/๒๕๔๑)

                 ๒.๑.๖. คำสั่งสำนักพระราชวังที่ ๓๐๙/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง

  ๒.๒.ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
                                          
                 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร ปี ๒๕๕๖                          

  ๒.๓.ขั้นตอนการขอข้อมูล
                 ๒.๓.๑. แผนผังขั้นตอน

  ๒.๔. สถานที่ตั้ง

  ๒.๕.ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ
      Email    :  Silaporn.k@palaces.mail.go.th
      Tell       :  ๐ ๒๖๒๓ ๕๔๙๙, ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓-๔
      Fax       :  ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๘๕๗

  ๒.๖.การจัดศูนย์ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ และภาพปัจจุบันของห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2014, 03:44:06 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 11:43:57 am »

๑.๑.๔.- มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                  ๑.๑.๔.๑.  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
                                    
                                   ๑.๑.๔.๑.๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 ย้อนกลับเมนู


สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2013, 11:53:07 am โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 03:20:18 pm »

๑.๑.๔.- มาตรา ๙ (๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                 ๑.๑.๔.๒. แผนงาน / โครงการ                          
                      
                               ๑.๑.๔.๒.๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

ย้อนกลับเมนูสำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 07, 2013, 11:53:17 am โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2013, 04:36:25 pm »

๑.๑.๕.- มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

                 ๑.๑.๕.๑. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ๑.๑.๕.๒. มาตรา ๙ (๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๖                                     
                                 
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2014, 02:21:44 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 10:44:54 am »

๑.๑.๘. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗)

               ๑.๑.๘.๑. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗) ปี ๒๕๕๕
               ๑.๑.๘.๒. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ๙(๗) ปี ๒๕๕๖


สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 04, 2014, 02:17:54 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 03:00:37 pm »

๑.๑.๖. นโยบาย ๙(๒)
              ๑.๑.๖.๑. วิสัยทัศน

              ๑.๑.๖.๒. พันธกิจ

              ๑.๑.๖.๓. ค่านิยมหลักขององค์การ


 
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2013, 03:03:50 pm โดย sorasak » บันทึกการเข้า
sorasak
Administrator
Full Member
*****
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 187


ดูรายละเอียด อีเมล์
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 03:12:31 pm »

๑.๔. การอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
          ๑.๔.๑. โครงการจัดอบรม

          ๑.๔.๒. กำหนดการจัดอบรม

          ๑.๔.๓. รูปแบบการบรรยาย
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: