หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: กันยายน 22, 2017, 03:57:43 PM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน

           ๕.๕.๗. เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๗.๑. วันเสาร์ ที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๒. วันอาทิตย์ ที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๗.๓. วันจันทร์ ที่ ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๔. วันอังคาร ที่ ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๕. วันพุธ ที่ ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๗. วันศุกร์ ที่ ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๘. วันเสาร์ ที่ ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๗.๙. วันอาทิตย์ ที่ ๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๑๐. วันจันทร์ ที่ ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๗.๑๑. วันอังคาร ที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๑๒. วันพุธ ที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๗.๑๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๑๔. วันศุกร์ ที่ ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๑๕. วันเสาร์ ที่ ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๑๖. วันอาทิตย์ ที่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๑๗. วันจันทร์ ที่ ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๑๘. วันอังคาร ที่ ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๗.๑๙. วันพุธ ที่ ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๒๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๗.๒๑. วันศุกร์ ที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๒๒. วันเสาร์ ที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๗.๒๓. วันอาทิตย์ ที่ ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๒๔. วันจันทร์ ที่ ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๒๕. วันอังคาร ที่ ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๒๖. วันพุธ ที่ ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๒๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๒๘. วันศุกร์ ที่ ๒๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๗.๒๙. วันเสาร์ ที่ ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๗.๓๐. วันอาทิตย์ ที่ ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    

               ๕.๕.๗.๓๑. วันจันทร์ ที่ ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

 2 
 เมื่อ: กันยายน 22, 2017, 03:32:40 PM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน

           ๕.๕.๖. เดือน  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๖.๑. วันพฤหัสบดี ที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๒. วันศุกร์ ที่  ๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๖.๓. วันเสาร์ ที่ ๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๔. วันอาทิตย์ ที่ ๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๕. วันจันทร์ ที่ ๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๖. วันอังคาร ที่ ๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๗. วันพุธ ที่ ๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๘. วันพฤหัสบดี ที่ ๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๖.๙. วันศุกร์ ที่ ๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๑๐. วันเสาร์ ที่ ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๖.๑๑. วันอาทิตย์ ที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๑๒. วันจันทร์ ที่  ๑๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๖.๑๓. วันอังคาร ที่ ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๑๔. วันพุธ ที่ ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๑๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๑๖. วันศุกร์ ที่ ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๑๗. วันเสาร์ ที่ ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๑๘. วันอาทิตย์ ที่ ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๖.๑๙. วันจันทร์ ที่ ๑๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๒๐. วันอังคาร ที่ ๒๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๖.๒๑. วันพุธ ที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๒๒. วันพฤหัสบดี ที่  ๒๒  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๖.๒๓. วันศุกร์ ที่ ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๒๔. วันเสาร์ ที่ ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๒๕. วันอาทิตย์ ที่ ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๒๖. วันจันทร์ ที่ ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๒๗. วันอังคาร ที่ ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๒๘. วันพุธ ที่ ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๖.๒๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๖.๓๐. วันศุกร์ ที่ ๓๐  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐    

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

 3 
 เมื่อ: กันยายน 22, 2017, 03:22:36 PM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน

           ๕.๕.๕. เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๕.๑. วันจันทร์ ที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๒. วันอังคาร ที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๕.๓. วันพุธ ที่ ๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๕. วันศุกร์ ที่ ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๖. วันเสาร์ ที่ ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๗. วันอาทิตย์ ที่ ๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๘. วันจันทร์ ที่ ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๕.๙. วันอังคาร ที่ ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๑๐. วันพุธ ที่ ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๕.๑๑. วันพฤหัสบดี ที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๑๒. วันศุกร์ ที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๕.๑๓. วันเสาร์ ที่ ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๑๔. วันอาทิตย์ ที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๑๕. วันจันทร์ ที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๑๖. วันอังคาร ที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๑๗. วันพุธ ที่ ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๑๘. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๕.๑๙. วันศุกร์ ที่ ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๒๐. วันเสาร์ ที่ ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๕.๒๑. วันอาทิตย์ ที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๒๒. วันจันทร์ ที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๕.๒๓. วันอังคาร ที่ ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๒๔. วันพุธ ที่ ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๒๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๒๖. วันศุกร์ ที่ ๒๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๒๗. วันเสาร์ ที่ ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๒๘. วันอาทิตย์ ที่ ๒๘  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๕.๒๙. วันจันทร์ ที่ ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๕.๓๐. วันอังคาร ที่ ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    

               ๕.๕.๕.๓๑. วันพุธ ที่ ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

 4 
 เมื่อ: กันยายน 22, 2017, 03:04:02 PM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน

           ๕.๕.๔. เดือน  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๔.๑. วันเสาร์ ที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๒. วันอาทิตย์ ที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๔.๓. วันจันทร์ ที่ ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๔. วันอังคาร ที่ ๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๕. วันพุธ ที่ ๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๗. วันศุกร์ ที่ ๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๘. วันเสาร์ ที่ ๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๔.๙. วันอาทิตย์ ที่ ๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๑๐. วันจันทร์ ที่ ๑๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๔.๑๑. วันอังคาร ที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๑๒. วันพุธ ที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๔.๑๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๑๔. วันศุกร์ ที่ ๑๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๑๕. วันเสาร์ ที่ ๑๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๑๖. วันอาทิตย์ ที่ ๑๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๑๗. วันจันทร์ ที่ ๑๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๑๘. วันอังคาร ที่ ๑๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๔.๑๙. วันพุธ ที่ ๑๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๒๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๔.๒๑. วันศุกร์ ที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๒๒. วันเสาร์ ที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๔.๒๓. วันอาทิตย์ ที่๒ ๓  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๒๔. วันจันทร์ ที่ ๒๔  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๒๕. วันอังคาร ที่ ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๒๖. วันพุธ ที่ ๒๖  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๒๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๒๘. วันศุกร์ ที่ ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๔.๒๙. วันเสาร์ ที่ ๒๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๔.๓๐. วันอาทิตย์ ที่ ๓๐  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๐    
       

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

 5 
 เมื่อ: กันยายน 20, 2017, 11:04:03 AM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน

           ๕.๕.๓. เดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๓.๑. วันพุธ ที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๒. วันพฤหัสบดี ที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๓.๓. วันศุกร์ ที่ ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๔. วันเสาร์ ที่ ๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๕. วันอาทิตย์ ที่ ๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๖. วันจันทร์ ที่ ๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๗. วันอังคาร ที่ ๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๘. วันพุธ ที่ ๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๓.๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๑๐. วันศุกร์ ที่ ๑๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๓.๑๑. วันเสาร์ ที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๑๒. วันอาทิตย์ ที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๓.๑๓. วันจันทร์ ที่ ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๑๔. วันอังคาร ที่ ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๑๕. วันพุธ ที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๑๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๑๗. วันศุกร์ ที่ ๑๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๑๘. วันเสาร์ ที่ ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๓.๑๙. วันอาทิตย์ ที่ ๑๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๒๐. วันจันทร์ ที่ ๒๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๓.๒๑. วันอังคาร ที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๒๒. วันพุธ ที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๓.๒๓. วันพฤหัสบดี ที่๒ ๓  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๒๔. วันศุกร์ ที่ ๒๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๒๕. วันเสาร์ ที่ ๒๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๒๖. วันอาทิตย์ ที่ ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๒๗. วันจันทร์ ที่ ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๒๘. วันอังคาร ที่ ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๓.๒๙. วันพุธ ที่ ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๓.๓๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    
    
               ๕.๕.๓.๓๑. วันศุกร์ ที่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐    


สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

 6 
 เมื่อ: กันยายน 19, 2017, 03:49:27 PM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน

           ๕.๕.๒. เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๒.๑. วันพุธ ที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๒. วันพฤหัสบดี ที่  ๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๒.๓. วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๔. วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๕. วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๖. วันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๗. วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๘. วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๒.๙. วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๑๐. วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๒.๑๑. วันเสาร์ ที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๑๒. วันอาทิตย์ ที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๒.๑๓. วันจันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๑๔. วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๑๕. วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๑๖. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๑๗. วันศุกร์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๑๘. วันเสาร์ ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๒.๑๙. วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๒๐. วันจันทร์ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐    
               ๕.๕.๒.๒๑. วันอังคาร ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๒๒. วันพุธ ที่  ๒๒ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๒.๒๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๒๔. วันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๒๕. วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๒๖. วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๒๗. วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๒.๒๘. วันอังคาร ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๐  

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

 7 
 เมื่อ: กันยายน 19, 2017, 03:45:53 PM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน

           ๕.๕.๑. เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๕.๑.๑. วันอาทิตย์ ที่  ๒๒  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๑.๒. วันจันทร์ ที่  ๒๓  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  

               ๕.๕.๑.๓. วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๑.๔. วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๑.๕. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๑.๖. วันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๕.๑.๗. วันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

              ๕.๕.๑.๘. วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐
 
               ๕.๕.๑.๙. วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

              ๕.๕.๑.๑๐. วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐    

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

 8 
 เมื่อ: กันยายน 15, 2017, 03:43:57 PM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

     ๕.๕. รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

 9 
 เมื่อ: กันยายน 13, 2017, 04:56:58 PM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

           ๕.๑.๑๒. เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๑.๑๒.๑. วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒. วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๓. วันอาทิตย์ ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๔. วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๕. วันอังคาร ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๖. วันพุธ ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๘. วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๙. วันเสาร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๑๐. วันอาทิตย์ ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
              ๕.๑.๑๒.๑๑. วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๑๒. วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๑๓. วันพุธ  ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๑๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๑๕. วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๑๖. วันเสาร์ ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๑๗. วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๑๘. วันจันทร์ ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๑๙. วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒๐. วันพุธ  ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๑.๑๒.๒๑. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒๒. วันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒๓. วันเสาร์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒๔. วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒๕. วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒๖. วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒๗. วันพุธ  ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒๘. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๒๙. วันศุกร์ ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๒.๓๐. วันเสาร์ ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

    ๕.๒. บทสวดพระอภิธรรม

    ๕.๓. พระธรรมเทศนา  

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

 10 
 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2017, 02:27:46 PM 
เริ่มโดย sorasak - กระทู้ล่าสุด โดย sorasak

๕. พิธีสงฆ์

    ๕.๑. บัญชีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม

           ๕.๑.๑๑. เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
               ๕.๑.๑๑.๑. วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒. วันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๓. วันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๔. วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๕. วันเสาร์ ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๖. วันอาทิตย์ ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๗. วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๘. วันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๙. วันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๑๐. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
              ๕.๑.๑๑.๑๑. วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๑๒. วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๑๓. วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๑๔. วันจันทร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๑๕. วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๑๖. วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๑๗. วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๑๘. วันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๑๙. วันเสาร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒๐. วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

              ๕.๑.๑๑.๒๑. วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒๒. วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒๓. วันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒๔. วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒๕. วันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒๖. วันเสาร์  ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒๗. วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒๘. วันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๒๙. วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๓๐. วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

               ๕.๑.๑๑.๓๑. วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐


    ๕.๒. บทสวดพระอภิธรรม

    ๕.๓. พระธรรมเทศนา  

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
         

หน้า: [1] 2 3 ... 10