สำนักพระราชวัง

หมวดหมู่ทั่วไป => พรบ. ข้อมูลข่าวสาร => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ ตุลาคม 07, 2009, 04:36:21 PMหัวข้อ: ประกาศ / แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง ( ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๗)
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ ตุลาคม 07, 2009, 04:36:21 PM


ข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๗

 ๗(๔) -ประกาศ / แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง / ประกาศ สำนักพระราชวัง  เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg233#msg233)

  กลับเมนู   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.0)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: Re: กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ธันวาคม 23, 2010, 12:06:55 PM

กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ

-๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์

--๑.๑  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

      ---๑.๑.๑  ประกาศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคต  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/data/b11.pdf)

      ---๑.๑.๒  ประกาศเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

                 ----๑.๑.๒.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้
                                   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย
                                   อย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย  
                                   ระหว่างวันที่ ๒-๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/july/data/july11a.pdf)

                 ----๑.๑.๒.๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จเยือน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และราชอาณาจักรนอร์เวย์
                                   ระหว่างวันที่ ๓-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/july/data/july11b.pdf)

                 ----๑.๑.๒.๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้
                                   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย
                                   อย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย
                                   ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/july/data/july11c.pdf)
                
      ---๑.๑.๓  ประกาศเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

                 ----๑.๑.๓.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี
                                   ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/aug/data/aug1.pdf)

                 ----๑.๑.๓.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
                                   ระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/aug/data/aug2.pdf)

                 ----๑.๑.๓.๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณฝรั่งเศส  เป็นการส่วนพระองค์                                  
                                   ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/aug/data/aug3.pdf)

                 ----๑.๑.๓.๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้
                                   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์    
                                   ในวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/aug/data/aug4.pdf)

                 ----๑.๑.๓.๕ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย
                                   ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/aug/data/aug5.pdf)

      ---๑.๑.๔  ประกาศเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

                 ----๑.๑.๔.๑ ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/oct/data/oct1.pdf)

      ---๑.๑.๕  ประกาศเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

                 ----๑.๑.๕.๑  ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/nov/data/nov1.pdf)
            
                 ----๑.๑.๕.๒  ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ (http://www.brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b11/nov/data/nov2.pdf)ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
             
            


หัวข้อ: Re: กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ธันวาคม 23, 2010, 12:07:15 PM
กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ

-1.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์

--1.2  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. 2551 เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

      ---1.2.1  ประกาศ เดือน มีนาคม พ.ศ.2551

                 ----1.2.1.1  ระหว่างวันที่ 27 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ.2551 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b12/data/b12g.pdf)

      ---1.2.2  ประกาศ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2551

                 ----1.2.2.1  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2551 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b12/data/b12h.pdf)
    
      ---1.2.3  ประกาศ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2551

                 ----1.2.3.1  ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2551 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b12/data/b12i.pdf)

      ---1.2.4  ประกาศ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2551

                 ----1.2.4.1  ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2551 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b12/data/b12j.pdf)

      ---1.2.5  ประกาศ เดือน กันยายน พ.ศ.2551

                 ----1.2.5.1  ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b12/data/b12k.pdf)

      ---1.2.6  ประกาศ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2551

                 ----1.2.6.1  ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ.2551 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b12/data/b12l.pdf)

                 ----1.2.6.2  ระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2551 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b12/data/b12l.pdf)


ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
        
            


หัวข้อ: Re: กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ธันวาคม 23, 2010, 12:07:48 PM
กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ

-1.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์


 --1.3  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. 2552 เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

      ---1.3.1  ประกาศ เดือน มกราคม พ.ศ.2552

                 ----1.3.1.1 ประกาศ เดือนมกราคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_1/b13_1.pdf)

      ---1.3.2  ประกาศ เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ.2552

                 ----1.3.2.1 ประกาศ เดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_2/b13_2.pdf)

      ---1.3.3  ประกาศ เดือน มีนาคม พ.ศ.2552

                 ----1.3.3.1 ประกาศ เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_3/b13_3_1.pdf)

      ---1.3.4  ประกาศ เดือน เมษายน พ.ศ.2552

                 ----1.3.4.1 ประกาศ เดือนเมษายน พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_4/b13_4.pdf)

      ---1.3.5  ประกาศ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552

                 ----1.3.5.1 ประกาศ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_5/b13_5.pdf)

      ---1.3.6  ประกาศ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552

                 ----1.3.6.1 ประกาศ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_6/b13_6.pdf)

      ---1.3.7  ประกาศ เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2552

                 ----1.3.7.1 ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_7/b13_7_1.pdf)

                 ----1.3.7.2 ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_7/b13_7_2.pdf)

      ---1.3.8  ประกาศ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2552

                  ----1.3.8.1 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_8/b13_8a.pdf)

                  ----1.3.8.2 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_8/b13_8b.pdf)

                  ----1.3.8.2 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_8/b13_8c.pdf)

      ---1.3.9  ประกาศ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552

                  ----1.3.9.1 วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_9/b13_9a.pdf)

                  ----1.3.9.2 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2552 (http://brh.thaigov.net/information/infor/b/b1/b13/b13_9/b13_9b.pdf)

      ---1.3.10 ประกาศ เดือน พฤษจิกายน พ.ศ.2552

                  ----1.3.10.1 วันที่ 15 พฤษจิกายน พ.ศ.2552 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2009_11/s98_16112009.pdf)

                  ----1.3.10.2 วันที่ 26 พฤษจิกายน พ.ศ.2552 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2009_11/s99_26112009.pdf)

      ---1.3.11 ประกาศ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552

                  ----1.3.11.1 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2552 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2009_12/s102_05122009.pdf)

                  ----1.3.11.2 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2552 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2009_12/s104_14122009.pdf)


ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
           
            


หัวข้อ: Re: กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มีนาคม 09, 2011, 03:33:27 PM
กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ

-1.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์

--1.4  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ .2553 เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์
    
      ---1.4.1 ประกาศ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

                  ----1.4.1.1 ระหว่างวันที่  3 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_02/s12_03022010/s12_03022010.pdf)

                  ----1.4.1.2 ระหว่างวันที่  15 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_02/s15_15022010/s15_15022010.pdf)
  
      ---1.4.2 ประกาศ เดือน มีนาคม พ.ศ.2553

                  ----1.4.2.1 ระหว่างวันที่  15 ถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_03/2010_03_16/s20-15032010/s20-15032010.pdf)

      ---1.4.3 ประกาศ เดือน เมษายน พ.ศ.2553

                  ----1.4.3.1 ระหว่างวันที่   3 ถึงวันที่     9 เมษายน  พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_04/2010_04_08/s26_08042010/s26_08042010.pdf)

                  ----1.4.3.2 ระหว่างวันที่   9 ถึงวันที่   24 เมษายน   พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_04/2010_04_09/s28_08042010/s28_08042010.pdf)

      ---1.4.4 ประกาศ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553

                  ----1.4.4.1 ระหว่างวันที่   7 ถึงวันที่  20 พฤษภาคม  พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_05/2010_05_04/s33_06052010/s33_06052010.pdf)

      ---1.4.5 ประกาศ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553

                  ----1.4.5.1 ระหว่างวันที่     3  ถึงวันที่ 19  มิถุนายน    พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_06/2010_06_03/s39_20100603/s39_20100603.pdf)

                  ----1.4.5.2 ระหว่างวันที่   25  ถึงวันที่   2  กรกฎาคม  พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_06/2010_06_25/s41_24062010/s41_24062010.pdf)

      ---1.4.6 ประกาศ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553

                  ----1.4.6.1 ระหว่างวันที่   14  ถึงวันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_07/2010_07_15/s_4914072010/s_4914072010.pdf)

                  ----1.4.6.2 ระหว่างวันที่   19  ถึงวันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ.2553 (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_07/2010_07_19/s_5016072010/s_5016072010.pdf)

      ---1.4.7 ประกาศ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553

                  ----1.4.7.1 ระหว่างวันที่   15  ถึงวันที่  19 สิงหาคม พ.ศ.2553  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_08/2010_08_19/s58_17082010/s58_17082010.pdf)

                  ----1.4.7.2 ระหว่างวันที่  26 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2553  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_08/2010_08_26/s60_05082010/s60_05082010.pdf)

      ---1.4.8 ประกาศ เดือน กันยายน พ.ศ.2553

                  ----1.4.8.1 ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_09/2010_09_20/s68-16092010/s68-16092010.pdf)                  ----1.4.9.1 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2553  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_10/2010_10_07/s75_06102010/s75_06102010.pdf)

                  ----1.4.9.2 ระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2553  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_10/2010_10_07/s76_06102010/s76_06102010.pdf)
                
                  ----1.4.9.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น  
                                ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_10/2010_10_18/s80_11102010/s80_11102010.pdf)และ สาธารณรัฐชิลีอย่างเป็นทางการ
                                ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_10/2010_10_18/s80_11102010/s80_11102010.pdf)

      ---๑.๔.๑๐ ประกาศ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
                                          
                  ----๑.๔.๑๐.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
                                  ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_11/2010_11_09/s90_11112010/s90_11112010.pdf)                              

      ---๑.๔.๑๑ ประกาศ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

                  ----๑.๔.๑๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา  
                                      ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_12/2010_12_16/s102_15122010/s102_15122010.pdf)  
 
                  ----๑.๔.๑๑.๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
                                      ฉบับที่ ๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_12/2010_12_23/S104_22122010/S104_22122010.pdf)  ฉบับที่ ๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2011/2011_01/2011_01_05/S3_05012011/S3_05012011.pdf)  

                  ----๑.๔.๑๑.๓ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
                                      ฉบับที่ ๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_12/2010_12_23/S105_22122010/S105_22122010.pdf)  ฉบับที่ ๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_12/2010_12_23/S106_22122010/S106_22122010.pdf)  ฉบับที่ ๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_12/2010_12_24/S107_23122010/S107_23122010.pdf)  ฉบับที่ ๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket Data/2010/2010_12/2010_12_29/S108-28122010/S108-28122010.pdf)


ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
       
            


หัวข้อ: Re: กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มิถุนายน 28, 2011, 04:19:59 PM

กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ

-๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

--๑.๕  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

      ---๑.๕.๑  ประกาศเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

                 ----๑.๕.๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย    
                                   ระหว่างวันที่  ๗ ถึงวันที่ ๑๑  มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_03/2011_03_09/S23_08032011.pdf)
                
                 ----๑.๕.๑.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และสหราชอาณาจักร    
                                   ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_03/2011_03_15/S25_15032011.pdf)
    


      ---๑.๕.๒  ประกาศเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

                 ----๑.๕.๒.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ  
                                   ระหว่างวันที่  ๔ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_04/2011_04_05/S32_05042011/S32_05042011.pdf)            
                                    ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์      
                                   ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_04/2011_04_05/S32_05042011/S32_05042011.pdf)

                 ----๑.๕.๒.๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                    จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน      
                                   ระหว่างวันที่๑๔ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_04/2011_04_18/S37_16042011/S37_16042011.pdf)
              
                 ----๑.๕.๒.๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม        
                                   ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔      (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_04/2011_04_21/S39_20042011/S39_20042011.pdf)
        
                 ----๑.๕.๒.๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                     จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร
                                     ไปทรงร่วมพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมแห่งเวลส์กับนางสาวแคเธอรีน มิลเดิลตัน ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร        
                                   ระหว่างวันที่  ๒๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๔      (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_04/2011_04_28/S40_28042511/S40_28042511.pdf)
 
                  
      ---๑.๕.๓  ประกาศเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

                  ----๑.๕.๓.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                    จะเสด็จเยือนรัฐอิสราเอล                                          
                                   ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔      (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_05/2011_05_11/s56_12052011/s56_12052011.pdf)
                  
 
                 ----๑.๕.๓.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา      
                                   ระหว่างวันที่  ๑๔  ถึงวันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔      (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_05/2011_05_11/s58_12052011/s58_12052011.pdf)

                 ----๑.๕.๓.๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                    จะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิสและสหพันธรัฐรัฐเซีย      
                                   ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๔        (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_05/2011_05_31/s65_30052011/s65_30052011.pdf)


      ---๑.๕.๔  ประกาศเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

                 ----๑.๕.๔.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐออสเตรีย      
                                   ระหว่างวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ถึงวันที่  ๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔        (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_06/2011_06_28/S75_27082011.pdf)

                 ----๑.๕.๔.๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                    จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม        

                                   ระหว่างวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ถึงวันที่  ๑  กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๔          (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_06/2011_06_28/S77_28062011.pdf)

      ---๑.๕.๕  ประกาศเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

                 ----๑.๕.๕.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                    จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเครือรัฐเปอร์โตริโกและเครือรัฐออสเตรเลีย      
                                   ระหว่างวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙  สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔          (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_07/2011_07_20/s86_19072011.pdf)


      ---๑.๕.๖  ประกาศเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

                 ----๑.๕.๖.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์  ราชอาณาจักรเลโซโท  และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้      
                                   ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔          (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_10/2011_10_04/S112_04102011.pdf)

                 ----๑.๕.๖.๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                    เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี      
                                   ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔          (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_10/2011_10_17/S120_17102011.pdf)

                  ----๑.๕.๖.๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย      
                                   ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔          (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_11/2011_11_02/S123_31092011.pdf)


      ---๑.๕.๗  ประกาศเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  

                 ----๑.๕.๗.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                    จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการ      
                                   ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔          (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_11/2011_11_18/S127_14112011.pdf)

                 ----๑.๕.๗.๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
                                    เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๔๕ และ ฉบับที่ ๔๖       (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_11/2011_11_23/S129_21112011.pdf)

                 ----๑.๕.๗.๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
                                    เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๔๗        (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_12/S131_23112011/S131_23112011.pdf)


      ---๑.๕.๘  ประกาศเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

                 ----๑.๕.๘.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                    เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี        
                                   ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔          (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_11/2011_11_18/S127_14112011.pdf)

                 ----๑.๕.๘.๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                    จะเสด็จเยือนรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา    
                                   ระหว่างวันที่  ๘ ถึงวันที่  ๑๗  ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔           (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_12/2011_12_09/s142_08122011/S142_08122011.pdf)

                 ----๑.๕.๘.๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                    เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ    
                                   ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔            (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_12/2011_12_16/S144_15052011.pdf)

                            


ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   
Bureau of The Royal House Hold[/right]


หัวข้อ: ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มกราคม 12, 2012, 11:45:53 AM

กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ

-๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

--๑.๖  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

      ---๑.๖.๑  ประกาศเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐกาตาร์
                                          ระหว่างวันที่  ๙ ถึงวันที่ ๑๑  มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๕๕  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_01/2012_01_12/001_12012012.pdf)

                 ---๑.๖.๑.๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน
                                          ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่  ๒๒  มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๕  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_01/2012_01_16/S153_12012012.pdf)

                 ---๑.๖.๑.๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐอินเดีย
                                          ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึงวันที่  ๕  กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_02/2012_02_02/S20_31012012.pdf)

      ---๑.๖.๒  ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๒.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนิน เยือน สมาพันธรัฐสวิส
                                          ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_02/2012_02_16/S906_16-23022012.pdf)

                 ----๑.๖.๒.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐโปรตุเกส และสมาพันธ์รัฐสวิส
                                          ระหว่างวันที่ ๒๑ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๕   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_02/2012_02_24/S33_21022012.pdf)

      ---๑.๖.๓  ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๓.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     
                                          ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_20/S41_13032012.pdf)

                 ----๑.๖.๓.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานอย่างเป็นทางการ     
                                          ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_23/S43_20032012.pdf)

                 ----๑.๖.๓.๓ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนิน เยือน กรุงโดฮา รัฐกาตาร์     
                                          ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_03/2012_03_27/S43_20032012.pdf)

      ---๑.๖.๔  ประกาศเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๔.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ         
                                          ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_04/2012_04_03/S905_02_06042012.pdf)

                 ----๑.๖.๔.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน         
                                          ระหว่างวันที่  ๑๖  ถึงวันที่  ๑๘  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_04/2012_04_18/16-18_042012.pdf)
   
      ---๑.๖.๕  ประกาศเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๕.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน             
                                          ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่  ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_05/2012_05_14/S72_11052012.pdf)

                 ----๑.๖.๕.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน สหรัฐอเมริกา
                                          ระหว่างวันที่  ๑๐  ถึงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_05/2012_05_14/S68_10052012.pdf)

                 ----๑.๖.๕.๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
                                          เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร
                                          ไปทรงร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักรทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี  ณ กรุงลอนดอน
                                          ระหว่างวันที่  ๑๘  ถึงวันที่  ๑๙  พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_05/2012_05_18/S74_17052012.pdf)

      ---๑.๖.๖  ประกาศเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๖.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
                                          เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรํฐบราซิล             
                                          ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่  ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_06/2012_06_11/S83_07062012.pdf)

      ---๑.๖.๗  ประกาศเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๗.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา             
                                          ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_27/S103_23072012.pdf)

                 ----๑.๖.๗.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์               
                                          ในวันที่ ๒๔ และวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_27/S104_23072012.pdf)                                                         
   
                 ----๑.๖.๗.๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ทอดพระเนตรพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๐ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
                                          ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_27/S104_23072012.pdf)

      ---๑.๖.๘  ประกาศเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๘.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
                                          ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_08/2012_08_28/905_25-30082555.pdf)

                 ----๑.๖.๘.๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน สหพันธรัฐรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน
                                           ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201209/20120920/S138_14092555.pdf)

      ---๑.๖.๙  ประกาศเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๙.๑ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
                                          จะเสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐประชาชนจีน 
                                           ระหว่างวันที่ ๒๕ กันยายนถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201209/20120927/907_27092012.pdf)

      ---๑.๖.๑๐  ประกาศเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๑๐.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน รัฐอิสราเอล   
                                           ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201210/906_11-24102012.pdf)

      ---๑.๖.๑๑  ประกาศเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๑๑.๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จพระราชดำเนิน เยือน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ ราชอาณาจักรเบลเยียม
                                          ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201211/2012_11_02/905_02112012.pdf)

                 ----๑.๖.๑๑.๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนิเซีย
                                          ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕  (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201211/2012_11_22/S173_19112555.pdf)

      ---๑.๖.๑๒  ประกาศเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                 ----๑.๖.๑๒.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
                                          ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_12/2012_12_18/906_18122555_1.pdf)


     
ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มกราคม 18, 2013, 04:18:48 PM

กฎ / มติ / ข้อบังคับ / คำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ / แบบแผนฯ

-๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖

--๑.๗  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์
a
       --๑.๗.๑  ประกาศเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
                ----๑.๗.๑.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
                                          ในวันที่ ๑๙ และ ๒๐ มกราคม  พุทธศักราช ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_01/2013_01_18/905_19-20012556.pdf)


       --๑.๗.๒  ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
                 ----๑.๗.๒.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย   
                                          ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_02/2013_02_13/S24_11022013.pdf)

                ----๑.๗.๒.๒ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น   
                                          ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๖   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_02/2013_02_21/906_21022012.pdf)


       --๑.๗.๓ ประกาศเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๓.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก     
                                          วันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_03/2013_03_15/S35_11032013.pdf)
       
              ----๑.๗.๓.๒ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
                                          ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_03/2013_03_29/S39_19032013.pdf)

       --๑.๗.๔ ประกาศเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๔.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
                                          ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_04/2013_04_05/S48_05042013.pdf)

              ----๑.๗.๔.๒ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส
                                          ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_04/2013_04_11/906_13-28042013.pdf)

              ----๑.๗.๔.๓ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลี 
                                          ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_04/2013_04_22/S52_17042013.pdf)

              ----๑.๗.๔.๔ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
                                          ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                                          เสด็จฯ แทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีเจ้าชายวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์
                                          เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
                                          ในวันที่ ๒๙ และ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_04/2013_04_26/S55_26042013.pdf)

       --๑.๗.๕ ประกาศเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๕.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
                                          จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา   
                                          ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_04/2013_04_22/S52_17042013.pdf)

              ----๑.๗.๕.๒ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
                                          เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว     
                                          ในวันที่ ๓๐ และวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_05/2013_05_29/S69_29052013.pdf)

       --๑.๗.๖ ประกาศเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๖.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี     
                                          ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_06/2013_06_28/S80_26062013.pdf)

              ----๑.๗.๖.๒ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     
                                          จะเสด็จ ฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี       
                                          ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_06/2013_06_28/S81_27062013.pdf)

       --๑.๗.๗ ประกาศเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๗.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     
                                          จะเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์     
                                           ในวันที่ ๒ กรกฎาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๖    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_07/2013_07_05/S82_02072013.pdf)

              ----๑.๗.๗.๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      
                                          จะเสด็จ ฯ เยือนราชอาณาจักรสวีเดนและราชอาณาจักรนอร์เวย์       
                                           ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคมถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_07/2013_07_11/S85_08072556.pdf)

      --๑.๗.๘ ประกาศเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๘.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐตุรกี       
                                           ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_08/2013_08_13/S98_13082013.pdf)

              ----๑.๗.๘.๒ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์       
                                           ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_08/2013_08_16/S99_14082013.pdf)

              ----๑.๗.๘.๓ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
                                          จะเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา , สาธารณรัฐมัลดีฟส์         
                                           ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึง วันที่ ๒๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_08/2013_08_19/S101_19082013.pdf)

              ----๑.๗.๘.๔ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
                                          จะเสด็จ ฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเกาหลี       
                                           ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_08/2013_08_29/S102_26082013.pdf)

      --๑.๗.๙ ประกาศเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๙.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน       
                                           ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_09/2013_09_11/S104_02092013.pdf)


              ----๑.๗.๙.๒ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี       
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา         
                                           ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_09/2013_09_19/S109_16092013.pdf)

              ----๑.๗.๙.๓ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ        
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสาธารณรัฐสโลวีเนีย         
                                           ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_10/2013_10_07/S112_30092013.pdf)


      --๑.๗.๑๐ ประกาศเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๑๐.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี         
                                          จะเสด็จ ฯ เยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม         
                                           ในวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๖   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_10/2013_10_24/S120_14102013.pdf)

      --๑.๗.๑๑ ประกาศเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๑๑.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
                                          จะเสด็จ ฯ เยือนเยือนสมาพันธรัฐสวิส   
                                           ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_11/2013_11_15/S133_14112013.pdf)
                                           และประเทศญี่ปุ่น
                                           ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_11/2013_11_15/S133_14112013.pdf)                                                   

              ----๑.๗.๑๑.๒ เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ         
                                           จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา       
                                           ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_11/2013_11_15/S135_15112013.pdf)

              ----๑.๗.๑๑.๓ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          
                                           จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยียม และราชรัฐอันดอร์รา       
                                           ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖     (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_11/2013_11_25/S138_25%20112013.pdf)

      --๑.๗.๑๒ ประกาศเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
              ----๑.๗.๑๒.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
                                          จะเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖   
                                           ระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_12/2013_12_06/S144_06122013.pdf)


ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๒.๑ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 12, 2013, 12:44:58 PM
--๔.๒.๑ แถลงการณ์ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ
๔.๒.๑.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.๒๕๕๒
           ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a1.pdf)
            ฉบับที่๒  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a2.pdf)
            ฉบับที่๓  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a3.pdf)
            ฉบับที่๔  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a4.pdf)
            ฉบับที่๕  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a5.pdf)
            ฉบับที่๖  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a6.pdf)
            ฉบับที่๗  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a7.pdf)
            ฉบับที่๘  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a8.pdf)
            ฉบับที่๙  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a9.pdf)
            ฉบับที่๑๐  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a10.pdf)
           ฉบับที่๑๑  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a11.pdf)
            ฉบับที่๑๒  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a12.pdf)
            ฉบับที่๑๓  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a13.pdf)
            ฉบับที่๑๔  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a14.pdf)
            ฉบับที่๑๕  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a15.pdf)
            ฉบับที่๑๖  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a16.pdf)
            ฉบับที่๑๗  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a17.pdf)
            ฉบับที่๑๘  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a18.pdf)
            ฉบับที่๑๙  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a19.pdf)
            ฉบับที่๒๐  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
           ฉบับที่๒๑  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๒๒  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๒๓  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๒๔  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๒๕  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๒๖  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๒๗  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๒๘  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๒๙  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๓๐  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
           ฉบับที่๓๑  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๓๒  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๓๓  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๓๔  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/b8_a20.pdf)
            ฉบับที่๓๕  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/s105_22122009.pdf)
            ฉบับที่๓๖  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/Full page photo_0.pdf)
            ฉบับที่๓๗  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/S46_04052011.pdf)
            ฉบับที่๓๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_05/2011_05_10/s52_9052011-38.pdf)
            ฉบับที่๓๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_05/2011_05_10/s52_9052011-38.pdf)
            ฉบับที่๔๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_05/2011_05_10/s52_9052011-38.pdf)
           ฉบับที่๔๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_05/2011_05_11/s57_12052011/s57_12052011.pdf)
            ฉบับที่๔๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_05/2011_05_19/s59_18052011.pdf)
            ฉบับที่๔๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_05/2011_05_25/s63_24052011/s63_24052011.pdf)
            ฉบับที่๔๔  (http://www.brh.thaigov.net/brh-2011/sites/default/files/s73_13062011.pdf)
            ฉบับที่๔๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_11/2011_11_23/S129_21112011_45.pdf)
            ฉบับที่๔๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_11/2011_11_23/S129_21112011_45.pdf)
            ฉบับที่๔๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_12/S131_23112011/S131_23112011.pdf)
            ฉบับที่๔๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_01/2012_01_17/S156_16012012.pdf)
            ฉบับที่๔๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_01/2012_01_17/S157_17012012.pdf)
            ฉบับที่๕๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_01/2012_01_18/S158_18012012.pdf)
           ฉบับที่๕๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_01/2012_01_23/S159_23012012.pdf)
            ฉบับที่๕๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_17/17072012_52.pdf)
            ฉบับที่๕๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_17/17072012_53.pdf)
            ฉบับที่๕๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_17/17072012_54.pdf)
            ฉบับที่๕๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_20/20072012_55.pdf)
            ฉบับที่๕๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_27/s101_23072012.pdf)
            ฉบับที่๕๗  (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201209/20120926/26092555_901-57.pdf)
            ฉบับที่๕๘  (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201209/20120926/26092555_901-58.pdf)
            ฉบับที่๕๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_02/King59_01022013.pdf)
            ฉบับที่๖๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_02/King60_01022013.pdf)
           ฉบับที่๖๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_02/2013_02_07/king_61_07022556.pdf)
            ฉบับที่๖๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_02/2013_02_13/King_62_13022013.pdf)
            ฉบับที่๖๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_04/2013_04_29/S56_29012013.pdf)
            ฉบับที่๖๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_05/2013_05_01/S58_01052013.pdf)
            ฉบับที่๖๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_05/2013_05_07/S61_07052013.pdf)
 
  
 

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๒.๒ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 12, 2013, 12:47:35 PM
--๔.๒ แถลงการณ์ : สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
         ๔.๒.๒.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :  ทรงพระประชวร ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช  พ.ศ.๒๕๕๕
                             ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_27/S102_23072012.pdf)
                              ฉบับที่๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_27/S105_24072012.pdf)
                              ฉบับที่๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_27/27072012-1.pdf)
                              ฉบับที่๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_31/31072012-1.pdf)
                              ฉบับที่๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_07/2012_07_31/31072012-2.pdf)
                              ฉบับที่๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_08/20120809th/S114_06082012-1108.pdf)
                              ฉบับที่๗  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_08/2012_08_10/902_7-2555.pdf)
                              ฉบับที่๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_08/2012_08_16/902_8-16082012.pdf)
                              ฉบับที่๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_08/2012_08_23/S127_21082555.pdf)
                              ฉบับที่๑๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_09/2012_09_06/S129_03092555.pdf)
                             ฉบับที่๑๑  (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201209/20120927/902_27092012.pdf)
                              ฉบับที่๑๒  (https://dl.dropbox.com/u/51935956/2012/201212/2012_12_04/Queen902_04122555_1.pdf)
                              ฉบับที่๑๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_01/2013_01_08/S3_03012556.pdf)
                              ฉบับที่๑๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_05/2013_05_27/S65_14052013.pdf)
            ขณะประทับ ณ วังไกลกังวล
                              ฉบับที่๑๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_08/2013_08_15/S96_09082013.pdf)
                              ฉบับที่๑๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_04/2014_04_09/S33_31042014.pdf)

         ๔.๒.๒.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ไปประทับ
                         ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๙

                             ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S68_27052016.pdf)
                              ฉบับที่๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S69_30052016.pdf)
                              ฉบับที่๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_08/S100_02082016.pdf)
                              ฉบับที่๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_11/S154_18112016.pdf)
                              ฉบับที่๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_11/S159_30112016.pdf)      
 

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๒.๓ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรร
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 12, 2013, 12:49:27 PM
--๔.๒.๓ แถลงการณ์ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
         ๔.๒.๓.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร พ.ศ.๒๕๕๔
                             ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2011/2011_06/2011_06_28/S76_27062011.pdf)

          ๔.๒.๓.๒ :  แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จไปรับการถวายการรักษาพระเนตร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.๒๕๕๘
                              ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_03/2015_03_30/S32_30032015.pdf)      
 

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๒.๔ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤศจิกายน 12, 2013, 12:52:29 PM
--๔.๒.๔ แถลงการณ์ : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
         ๔.๒.๔.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  พ.ศ.๒๕๕๕
                             ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_12/2012_12_21/905_21122555.pdf)
                              ฉบับที่๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2012/2012_27/S184_26122555.pdf)

         ๔.๒.๔.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย   พ.ศ.๒๕๕๖
                             ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_11/2013_11_12/S131_11112013.pdf)
                              ฉบับที่๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_11/2013_11_14/S132_13112013.pdf)
                              ฉบับที่๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2013/2013_11/2013_11_14/S134_14112013.pdf)      
 

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๑.๘ ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มกราคม 13, 2014, 05:16:02 PM


-๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

--๑.๘  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

       --๑.๘.๑  ประกาศเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๑.๑. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต   
                                          ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_01/2014_01_13/S01_06012014.pdf)

                ----๑.๘.๑.๒. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จเยือนนครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา   
                                          ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_01/2014_01_13/S03_07012014.pdf)

                ----๑.๘.๑.๓. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์   
                                          ในวันที่ ๑๘ และวันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๗    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_01/2014_01_21/S13_20012014.pdf)

       --๑.๘.๒  ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๒.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน   
                                          ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_02/2014_02_13/S21_13022014.pdf)

                ----๑.๘.๒.๒. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย     
                                          ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_03/2014_03_03/s25_24022014.pdf)

       --๑.๘.๓  ประกาศเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๓.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
                                          จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา     
                                          ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_03/2014_03_25/S28_07032014.pdf)

       --๑.๘.๔  ประกาศเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๔.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี     
                                          จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร     
                                          ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_04/2014_04_10/S36_03042014.pdf)

                ----๑.๘.๔.๒. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน       
                                          ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_04/2014_04_10/S38_02042014.pdf)

                ----๑.๘.๔.๓. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี     
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
                                          ในวันที่ ๒๙ และ ๓๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_05/2014_05_02/S43_08042014.pdf)

       --๑.๘.๕  ประกาศเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๕.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี       
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส       
                                          ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_05/2014_05_30/S48_07052557.pdf)

       --๑.๘.๖  ประกาศเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๖.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี       
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน       
                                          ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_06/2014_06_17/S59_06062014.pdf)

                ----๑.๘.๖.๒. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี         
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี         
                                          ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_07/2014_07_10/S65_26072014.pdf)

                ----๑.๘.๖.๓. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี         
                                          จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น         
                                          ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_07/2014_07_10/S71_07072014.pdf)

       --๑.๘.๗  ประกาศเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๗.๑. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี         
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์       
                                          ในวันที่ ๒๑ และ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_08/2014_08_21/S90_21082014.pdf)

                ----๑.๘.๗.๒. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี           
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลตา         
                                          ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_08/2014_08_27/S92_25082014.pdf)

       --๑.๘.๘  ประกาศเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๘.๑. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี         
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักร         
                                          ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_08/S100_05092014.pdf)

                ----๑.๘.๘.๒. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี           
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐตุรกี         
                                          ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_16/S105_12092014.pdf)

       --๑.๘.๙  ประกาศเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๙.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี           
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น         
                                          ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_20/S134_17102014.pdf)

       --๑.๘.๑๐  ประกาศเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๑๐.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี           
                                          จะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส         
                                          ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_12/2014_12_02/S149_14112014.pdf)

       --๑.๘.๑๑  ประกาศเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                ----๑.๘.๑๑.๑. เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา             
                                          เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลกฯ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา           
                                          ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_12/2014_12_23/S155_04122014.pdf)

                ----๑.๘.๑๑.๒. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปทรงร่วมพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระราชินีฟาบิโอลาแห่งเบลเยี่ยม           
                                          ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_12/2014_12_23/S161_11122014.pdf)

                ----๑.๘.๑๑.๓. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน             
                                          ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗    (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_12/2014_12_23/S162_11122014.pdf)
 
ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)   
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๒.๕ แถลงการณ์ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กันยายน 08, 2014, 06:01:42 PM
--๔.๒.๕ แถลงการณ์ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
         ๔.๒.๕.๑ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  พ.ศ.๒๕๕๗
                             ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_08/S101_08092014.pdf)
                              ฉบับที่๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_16/S104_08092014.pdf)
                              ฉบับที่๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_26/S107_26092014.pdf)
                              ฉบับที่๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_30/S110_29092014.pdf)
                              ฉบับที่๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_09/S127_09102014.pdf)
                              ฉบับที่๖   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_13/S131_13102014.pdf)
                              ฉบับที่๗   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_17/S133_17102014.pdf)
                              ฉบับที่๘   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_11/2015_11_06/S131_06112015.pdf)
                              ฉบับที่๙   (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_11/2015_11_12/S133_09112015.pdf)
      
 

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๒.๑ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 09, 2014, 05:34:26 PM
--๔.๒.๑  แถลงการณ์ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ
๔.๒.๑.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ไปตรวจพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.๒๕๕๗
           ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_08/2014_08_06/S86_06082014.pdf)
            ฉบับที่๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_08/2014_08_13/S88_13082014.pdf)
            ฉบับที่๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_09/2014_09_01/S96_01092014.pdf)

 

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
 


หัวข้อ: ๔.๒.๑ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 09, 2014, 05:37:27 PM
--๔.๒.๑  แถลงการณ์ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ ฯ
     ๔.๒.๑.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ
                   ไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช   ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

           ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_06/S118_06102014.pdf)
            ฉบับที่๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_06/S119_06102014.pdf)
            ฉบับที่๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_09/S120_08102014.pdf)
            ฉบับที่๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_09/S124_09102014.pdf)
            ฉบับที่๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_10/s128_10102014.pdf)
            ฉบับที่๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_13/S130_13102014.pdf)
            ฉบับที่๗  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_10/2014_10_20/S137_13102014.pdf)
            ฉบับที่๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_11/2014_11_11/S143_05112014.pdf)
            ฉบับที่๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_11/2014_11_14/S148_14112014.pdf)
            ฉบับที่๑๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_11/2014_11_24/S151_24112014.pdf)
           ฉบับที่๑๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_12/2014_12_16/S158_08122014.pdf)
            ฉบับที่๑๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2014/2014_12/2014_12_16/S164_16122014.pdf)
            ฉบับที่๑๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_06/2015_06_15/S65_02062015.pdf)
            ฉบับที่๑๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_08/2015_08_11/S91_11082015.pdf)
            ฉบับที่๑๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_09/S99_08092015.pdf)
            ฉบับที่๑๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_14/S102_14092015.pdf)
            ฉบับที่๑๗  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_16/S105_16092015.pdf)
            ฉบับที่๑๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_29/S111_29092015.pdf)
            ฉบับที่๑๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_01/2016_01_15/S07_12012016/S07_12012016.pdf)
            ฉบับที่๒๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_02/2016_02_17/S26_17022016.pdf)
           ฉบับที่๒๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_02/2016_02_19/S27_19022016.pdf)
            ฉบับที่๒๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_03/2016_03_09/S34_09032016.pdf)
            ฉบับที่๒๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S60_06052016.pdf)
            ฉบับที่๒๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S62_23052016.pdf)
            ฉบับที่๒๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S65_23052016.pdf)
            ฉบับที่๒๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_06/S73_02062016.pdf)
            ฉบับที่๒๗  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_06/S76_08062016.pdf)
            ฉบับที่๒๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_06/S80_13062016.pdf)
            ฉบับที่๒๙  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_06/S82_20062016.pdf)
            ฉบับที่๓๐  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_08/S101_2002082016.pdf)
           ฉบับที่๓๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_08/S101_02082016.pdf)
            ฉบับที่๓๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_09/S113_05092016-1.pdf)
            ฉบับที่๓๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_09/S113_05092016-2.pdf)
            ฉบับที่๓๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_09/S118_08092016.pdf)
            ฉบับที่๓๕  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_09/S120_13092016.pdf)
            ฉบับที่๓๖  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_10/S126_03102559.pdf)
            ฉบับที่๓๗  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_10/S133_10102016.pdf)
            ฉบับที่๓๘  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_10/S138_13102016.pdf)


 

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold


หัวข้อ: ๔.๑.๙ ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มกราคม 13, 2015, 03:20:38 PM


-๔.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์  

--๔.๑.๙  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

       --๔.๑.๙.๑  ประกาศเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๑.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา      
                                          ระหว่างวันที่ ๑๒ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_01/2015_01_13/S04_12012015.pdf)

                 ----๔.๑.๙.๑.๒. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                          เสด็จ ฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
                                          และสาธารณรัฐสิงคโปร์
                                          ในวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘     [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_01/2015_01_26/S08_15012015-T.pdf)[EN] (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_01/2015_01_26/S08_15012015-E.pdf)

       --๔.๑.๙.๒  ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๒.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย      
                                          ระหว่างวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_02/2015_02_12/S16_09022015.pdf)

       --๔.๑.๙.๓  ประกาศเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๓.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร              
                                          ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_03/2015_03_19/S28_17032015.pdf)

       --๔.๑.๙.๔  ประกาศเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๔.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                          จะเสด็จเยือนราชอาณาจักรโมร็อกโก              
                                          ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_04/2015_04_09/S44_09042015.pdf)

                 ----๔.๑.๙.๔.๒. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                          จะเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐทาจิกิสถาน และสาธารณรัฐตุรกี                
                                          ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_04/2015_04_09/S42_03042015.pdf)
      
                 ----๔.๑.๙.๔.๓. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                          เสด็จ ฯ เยือนญี่ปุ่น                  
                                          ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_04/2014_04_22/S53_21042015-Th.pdf)[EN] (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_04/2014_04_22/S53_21042015-En.pdf)

       --๔.๑.๙.๕  ประกาศเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๕.๑. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
                                          เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                  
                                          ระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_06/2015_06_15/S57_06052015-th.pdf)[EN] (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_06/2015_06_15/S57_06052015-en.pdf)
      
                 ----๔.๑.๙.๕.๒. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน                
                                          ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_06/2015_06_15/S60_15062015.pdf)

       --๔.๑.๙.๖  ประกาศเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๖.๑. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          เสด็จ ฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  
                                          ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_07/2015_07_02/S75_02072015-Th.pdf)[EN] (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_07/2015_07_02/S75_02072015-En.pdf)

                 ----๔.๑.๙.๖.๒. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                          จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา
                                          ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  [TH] (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_07/2015_07_10/S82_10072015/S82_10072015-Th.pdf)  [EN] (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_07/2015_07_10/S82_10072015/S82_10072015-En.pdf)

       --๔.๑.๙.๗  ประกาศเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๗.๑. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                         จะเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์  
                                         ในวันที่ ๑๓ และ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_08/2015_08_21/S93_13082015-th.pdf)[EN] (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_08/2015_08_21/S93_13082015-en.pdf)

                 ---๔.๑.๙.๗.๒. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐอิตาลี                    
                                          ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_08/2015_08_21/21082015-905.pdf)

                 ----๔.๑.๙.๗.๓. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                          จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
                                          ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  [TH] (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_08/2015_08_26/26082015-906/26082015_906-th.pdf)  [EN] (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_08/2015_08_26/26082015-906/26082015_906-en.pdf)

       --๔.๑.๙.๘  ประกาศเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๘.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                         เสด็จสมาพันธรัฐสวิส, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสหราชอาณาจักร  
                                         ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_09/2015_09_24/S109_24092015.pdf)

       --๔.๑.๙.๙  ประกาศเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๙.๑. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                         จะเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ
                                         ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายสาย หมอก คำ รองประธานาธิบดี
                                         แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์    
                                         ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_10/2015_10_06/S115_05102558-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_10/2015_10_06/S115_05102558-en.pdf)
 
    --๔.๑.๙.๑๐  ประกาศเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๑๐.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                         จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา    
                                         ระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_11/2015_11_06/S130_06112015-Th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_11/2015_11_06/S130_06112015-En.pdf)
    
                 ----๔.๑.๙.๑๐.๒. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
                                         จะเสด็จ ฯ เยือนสมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   และสหราชอาณาจักร      
                                         ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_11/2015_11_20/S134_17112015-Th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_11/2015_11_20/S134_17112015-En.pdf)

    --๔.๑.๙.๑๑  ประกาศเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
                 ----๔.๑.๙.๑๑.๑. เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
                                         จะเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
                                         ในวันที่ ๘ และ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_12/S141_08122015/S141_08122015-Th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_12/S141_08122015/S141_08122015-En.pdf)
    
                 ----๔.๑.๙.๑๑.๒. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      
                                         จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน      
                                         ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_12/S142_09122015/S142_09122015-Th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2015/2015_12/S142_09122015/S142_09122015-En.pdf)
      
                 ----๔.๑.๙.๑๑.๓. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      
                                         จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร        
                                         ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_12/S166_19122016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_12/S166_19122016-en.pdf)

            
ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg233#msg233)  
     
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ประกาศ สำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ มกราคม 08, 2016, 02:30:32 PM


-๔.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์  

--๔.๑.๑๐  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

       --๔.๑.๑๐.๑ ประกาศเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๑.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    
                                          จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา      
                                         ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_01/S02_04012016/S02_04012016-Th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_01/S02_04012016/S02_04012016-En.pdf)

                 ----๔.๑.๑๐.๑.๒ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรับสิงคโปร์                
                                         ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_01/2016_01_18/S13_17012016/S13_17012016-Th.pdf)  

                 ----๔.๑.๑๐.๑.๓ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์              
                                         ระหว่างวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๒๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_01/2016_01_18/S14_18012016/S14_18012016-Th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_01/2016_01_18/S14_18012016/S14_18012016-En.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๒ ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๒.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย      
                                         ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_02/2016_02_15/S21_08022016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_02/2016_02_15/S21_08022016-en.pdf)

                 ----๔.๑.๑๐.๒.๒ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ        
                                         ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_03/2016_03_03/S28_23022016/S28_23022016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_03/2016_03_03/S28_23022016/S28_23022016-en.pdf)

                 ----๔.๑.๑๐.๒.๓ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี        
                                          จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร        
                                         ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_03/2016_03_03/S29_24022016/S29_24022016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_03/2016_03_03/S29_24022016/S29_24022016-en.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๓ ประกาศเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๓.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี      
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย        
                                         ระหว่างวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_03/2016_03_08/S33_11032016/S33_11032016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_03/2016_03_08/S33_11032016/S33_11032016-en.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๔ ประกาศเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๔.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐคีร์กีซอย่างเป็นทางการ        
                                         ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_04/2016_04_08/S40_05032016/S40_05032016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_04/2016_04_08/S40_05032016/S40_05032016-en.pdf)

                 ----๔.๑.๑๐.๔.๒ เรื่อง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐลิทัวเนียอย่างเป็นทางการ
                                          ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย และสาธารณรัฐลัตเวีย และสาธารณรัฐฝรั่งเศส        
                                         ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_04/2016_04_19/S44_18042016/S44_18042016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_04/2016_04_19/S44_18042016/S44_18042016-en.pdf)

                 ----๔.๑.๑๐.๔.๓ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                          จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศส            
                                         ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_04/2016_04_19/S45_18042016/S45_18042016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_04/2016_04_19/S45_18042016/S45_18042016-en.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๕ ประกาศเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๕.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี            
                                          จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร        
                                         ระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S54_10052016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S54_10052016-en.pdf)

                 ----๔.๑.๑๐.๕.๒ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี          
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏาน          
                                         ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S64_23052016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S64_23052016-en.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๖ ประกาศเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๖.๑ เรื่อง  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                          จะเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา  ในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช ๒๕๕๙              
                                         ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ และเสด็จกลับในวันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_06/S81_14062016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_06/S81_14062016-en.pdf)

                 ----๔.๑.๑๐.๖.๒ เรื่อง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี                
                                         ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_06/S86_30062016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_06/S86_30062016-en.pdf)
            
       --๔.๑.๑๐.๗ ประกาศเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๗.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา          
                                         ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_07/S90_07072016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_07/S90_07072016-en.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๘ ประกาศเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๘.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                          จะเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙          
                                         ในวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_08/S107_22082016/S107_22082016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_08/S107_22082016/S107_22082016en.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๙ ประกาศเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๙.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                          จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์          
                                         ระหว่างวันที่ ๒ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙   [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_09/S111_02092016.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๑๐ ประกาศเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๑๐.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                         จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซีย          
                                          ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙    [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_10/S127_03102559-th.pdf) [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_10/S127_03102559-en.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๑๑ ประกาศเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๑๐.๑๑.๑ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
                                         จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดเนเซีย          
                                          ในวันที่ ๙ และ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙    [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_11/S152_09112016-th.pdf) [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_11/S152_09112016-en.pdf)

       --๔.๑.๑๐.๑๒ ประกาศเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
                 ----๔.๑.๙.๑๒.๑. เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี      
                                         จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร        
                                         ระหว่างวันที่ ๑๘-๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_12/S166_19122016-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_12/S166_19122016-en.pdf)
            
ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=1.msg233#msg233)  
    
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๒.๕ แถลงการณ์ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ พฤษภาคม 25, 2016, 05:03:01 PM
--๔.๒.๕ แถลงการณ์ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
         ๔.๒.๕.๒ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  พ.ศ.๒๕๕๙
                             ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S63_23052016.pdf)
                              ฉบับที่๒  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_05/S70_30052016.pdf)
                              ฉบับที่๓  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_06/S77_09062016.pdf)
                              ฉบับที่๔  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_07/S98_25072016.pdf)

      
 

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ๔.๒.๕.๓ : แถลงการณ์ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ ตุลาคม 06, 2016, 03:25:12 PM
--๔.๒.๕ แถลงการณ์ : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
         ๔.๒.๕.๓ : แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง :  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระอาการประชวร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
                             ฉบับที่๑  (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2016/2016_10/S129_05102016.pdf)


      
 

ย้อนกลับ เมนู (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=6.msg6#msg6)  
   
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
   


หัวข้อ: ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2017, 05:24:15 PM


-๔.๑.  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องเกี่ยวกับพระราชวงศ์  

--๔.๑.๑๑  ประกาศ สำนักพระราชวัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง เกี่ยวกับพระราชวงศ์

       --๔.๑.๑๑.๑ ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
                 ----๔.๑.๑๑.๑.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                          จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย        
                                         ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_02/2017_02_25/S22_20022017-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_02/2017_02_25/S22_20022017-en.pdf)

                 ----๔.๑.๑๑.๑.๒ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                          จะเสด็จเยือนนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐          
                                          ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_03/2017_03_16/S30_13032017-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_03/2017_03_16/S30_13032017-en.pdf)

        --๔.๑.๑๑.๒ ประกาศเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
                 ----๔.๑.๑๑.๒.๑ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
                                          จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร          
                                         ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_04/2017_04_12/S37_04042017-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_04/2017_04_12/S37_04042017-en.pdf)
 
                 ----๔.๑.๑๑.๒.๒ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
                                          จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน              
                                         ในวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  [TH]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_04/2017_04_12/S41_04042017-th.pdf)  [EN]   (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_04/2017_04_12/S41_04042017-en.pdf)
 
                 ----๔.๑.๑๑.๒.๓ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี    
                                          จะเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐเซอร์เบีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และสาธารณรัฐมาซิโดเนีย          
                                         ระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  [TH]  
          
   
 (http://brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/2017/2017_04/2017_04_28/S45_18042017.pdf)
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold