สำนักพระราชวัง

หมวดหมู่ทั่วไป => งานบริการ => ข้อความที่เริ่มโดย: sorasak ที่ กรกฎาคม 23, 2017, 11:51:06 AMหัวข้อ: โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กรกฎาคม 23, 2017, 11:51:06 AM
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/23072017/BRH126777_resize.jpg)โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และ
พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน  รักษา  และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและ
แนวพระราชดำริต่าง ๆ ในบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

         เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  หน่วยราชการในพระองค์  ร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ และประชาชน
ทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา   บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชน  ปัญหาการจราจร และอื่น ๆ   เพื่อสืบสาน
พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วม
และปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ

          ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา
“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม –๒๕๖๐  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อน
เพื่อเป็นโครงการ ฯ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนให้มีสภาพที่ดีขึ้น  
ทั้งนี้  จัดให้มีการลงทะเบียนจิตอาสาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร ๖๐๖  
สำนักพระราชวัง  สนามเสือป่า  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

           หลังจากดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็น
ช่วงแรกแล้ว จะขยายผลโครงการดังกล่าว ในช่วงที่ ๒ ไปยังจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน   และจะขยาย
ผลการดำเนินการโครงการ ฯ ต่อไป ในช่วงที่ ๓ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ   โดยแบ่งห้วงเวลาการทำกิจกรรม
ดังนี้  

๑.กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา
           - ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
             ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
             :ซึ่งจะจัดสัปดาห์จิตอาสา ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

          - ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
             ดำเนินกิจกรรมในจังหวัด ที่มีเขตพระราชฐาน

          - ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
             ดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg420#msg420)๒.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา
     “ เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ ”ณ ศูนย์อานวยการใหญ่ (ศอญ.) สานักพระราชวัง
     สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
(http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg421#msg421)
สำนักพระราชวัง

Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๑. กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ กรกฎาคม 23, 2017, 03:43:55 PM
 
๑.กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา

         ๑.๑ มิถุนายน ๒๕๖๐   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg422#msg422)
         ๑.๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg423#msg423)
         ๑.๓ สิงหาคม ๒๕๖๐   (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg424#msg424)

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg418#msg418)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๒.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 02, 2017, 04:47:26 PM
(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm_01082017.jpg)


สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา
โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ ”
ณ ศูนย์อานวยการใหญ่ (ศอญ.) สานักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

 ******************************************

(http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm_01082017-2.jpg)


กำหนดการ แผนจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการภาคสนาม (ศอส.) และ ศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm02.pdf)


๑.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm01082017.pdf)

๒.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันพุธที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm02082017.pdf)

๓.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm03082017.pdf)

๔.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันจันทร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm14082017.pdf)

๕.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm15082017.pdf)

๖.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm16082017.pdf)

๗.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm17082017.pdf)

๘.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm18082017.pdf)

๙.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันเสาร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm19082017.pdf)

๑๐.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm20082017.pdf)

๑๑.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm21082017.pdf)

๑๒.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm22082017.pdf)

๑๓.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันพุธ ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm23082017.pdf)

๑๔.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm24082017.pdf)

๑๕.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันศุกร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm25082017.pdf)

๑๖.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันเสาร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm26082017.pdf)

๑๗.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันอาทิตย์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm27082017.pdf)

๑๘.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันจันทร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm28082017.pdf)

๑๙.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm29082017.pdf)

๒๐.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm30082017.pdf)

๒๑.สรุปการปฏิบัติประชาชนจิตอาสา โครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ประจำวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านเพิ่มเติม (http://www.brh.thaigov.net/information/Buket%20Data/JITASA2017/02/tm31082017.pdf)MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg418#msg418)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold


หัวข้อ: ๑.๑ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 03, 2017, 11:01:52 AM
 
๑.กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg420#msg420)

   ๑.๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

 ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐   (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1494307057306962)
ชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ ๒ เขตลาดพร้าว
ชุมชนบ้านพักรถไฟ คลองบางซื่อ เขตบางซื่อ
 
 ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1494395817298086)
บริเวณชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ เป็นวันที่ ๒
ในคลองลาดพร้าว บึงพระราม ๙ เขตบางกะปิ

 ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1495502000520801)
บริเวณชุมชนหมู่บ้านปานทิพย์ ๒ ,ชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ
(เป็นวันที่ ๓) ,คลองลาดพร้าว บึงพระราม ๙ (เป็นวันที่ ๒)

 ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1496906847046983)  
(๑) ชุมชนซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก ๑๘ เขตดินแดง และ (๒)
ชุมชนบ้านพักรถไฟ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (เป็นวันที่ ๔)

 ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1498272173577117)
คลองลาดพร้าว เขตลาดพร้าว อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1500030736734594)
หมู่บ้านวังทอง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง  และบึงประชานิเวศน์
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1500581976679470)
ชุมชนสมถวิล ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี และชุมชนวัดคลอง ซอยรัชดาภิเษก ๖๖
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1501721056565562)
วัดไตรรัตนาราม ซอยรามอินทรา ๘  เขตบางเขน และชุมชนคลองพลับพลา
เขตวังทองหลาง

 ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1502803973123937)
แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าเรือท่าเตียน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร และ คลองระบายน้ำบริเวณชุมชนจักรพรรดิพงษ์
แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1503725336365134)
คลองเสือน้อย ซอยสุคนธสวัสดิ์ เขตลาดพร้าว
ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

 ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1505397906197877)
บริเวณชุมชนซอยวิภาวดี ๑๑ แยก ๕ เขตจตุจักร
และคลองนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

 ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1505778806159787)
คลองหมอนทอง ชุมชนวัดทอง และคลองตาสุ่ม
ชุมชนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1507523305985337)
คลองกระเฉด หมู่บ้านบัวหลวง ซอยรามอินทรา ๑๙ แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน และพื้นที่คลองลานโตนด ซอยจัดสรรรถไฟ ซอย ๓
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1508989055838762)
คลองนาซอง ซอยประชาสงเคราะห์ ๒๔ เขตดินแดง และบริเวณคลองรางลำชี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1509928922411442)
คลองเสือน้อย ซอยประดิษฐ์มนูญธรรม ๒๕ เขตลาดพร้าว คลองลาดพร้าว
ปากคลองบางซื่อ ชุมชนลาดพร้าว ๔๕ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

    (http://)                                

 ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1510931295644538)
คลองทุ่ง ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร คลองนาวงประชาพัฒนา
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1511589568912044)
ชุมชนวัดหลวง กับชุมชนวัดเลียบ ซอยวงศ์สว่าง ๒๑
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร [/size]

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1512721862132148)
คลองกระเฉด หมู่บ้านบัวหลวง ซอยรามอินทรา ๑๙ แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน และคลองหนองงูเห่า ชุมชนหนองงูเห่า ซอยวิภาวดี ๖๔
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

 ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1514664991937835)
คลองจิ๊ปดำริห์ ซอยยิ้มอุปถัมภ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
ประตูระบายน้ำเทเวศน์ แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร

 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1515744501829884)
คลองอินทรามระ ๔๓ เขตดินแดง และบริเวณพื้นที่คลอง
หลังวัดสุนทรธรรมทาน  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1516887828382218)
คลองหลุมไผ่ ซอยรามอินทรา ๑๔ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
คลองบางซื่อ ชุมชน ๔๒๔๔ ซอยลาดพร้าว ๔๒ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
 
 ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1517904474947220)
คลองทุ่ง ซอยวิภาวดี ๓๒ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
และคลองนาวงประชาพัฒนาเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1519062761498058)
ลานวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

 ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1520110891393245)
คลองเปรมประชา ซอยเจริญมิตร แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ ,คลองกระเฉด ซอยพหลโยธิน ๕๒ แยก ๔๘ แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

 ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1521284971275837)
ชุมชนสิตาราม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
คลองบางพลู  แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1522378271166507)
อุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
และคลองหลุมไผ่ ซอยรามอินทรา ๑๔ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1523735691030765)
คลองทุ่ง วิภาวดีรังสิต ๓๒ เขตจตุจักร และคลองลำราง
ถนนนาวงประชาพัฒนา  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1525207650883569)
ลำรางจันทร์เกษม คลองบางซ่อน ซอยกรุงเทพ – นนทบุรี ๒๓
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg418#msg418)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Holdหัวข้อ: ๑.๒ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 03, 2017, 11:11:16 AM
 
๑.กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg420#msg420)

    ๑.๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐


 ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1527748767296124)
ชุมชนยศเส ซอยอนุสรณ์ ๒ แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 ๒  กรกฎาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1528947690509565)
คลองหลุมไผ่ ซอยรามอินทรา ๑๔ แขวงจระเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 ๓  กรกฎาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1530195847051416)
คลองชวด เชื่อมคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว ๔๑ แยก ๑๘
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร และบริเวณพื้นที่คลองลำอ้อมแตก
หมู่บ้านปิ่นเจริญ ๔ หมู่ ๖ ซอยนาวงประชาพัฒนา ๑๗ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1531275063610161)
เชิงสะพานพระราม ๗ ถนนวงศ์สว่าง และบริเวณชุมชนวัดเสาหิน
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

    (http://)                                

 ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1532465453491122)
คลองกระเฉด ซอยรามอินทรา ๕ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
และลำรางบางกระบือ ชุมชนริมคลองพลับพลา ๒ ซอยรามคำแหง ๒๑                          
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 ๖  กรกฎาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1533647130039621)
คลองนาซอง ซอยประชาสงเคราะห์ ๒๔ เขตดินแดง และคลองข้างวัดปรินายก
เชื่อมคลองบางลำพลู ซอยวัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1563027097101624)
คลองบึงพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา ทำการขุดลอกคูคลองที่มีความตื้นเขิน
กิจกรรมจิตอาสา จราจร ที่คอยอำนวยการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่[/size]

MENU (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg418#msg418)
หน้าแรก (http://brh.thaigov.net/brh-2011/)
สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold
   หัวข้อ: ๑.๓ โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เริ่มหัวข้อโดย: sorasak ที่ สิงหาคม 03, 2017, 11:28:41 AM
 
๑.กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการในเขตพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา (http://www.brh.thaigov.net/webboard/index.php?topic=55.msg420#msg420)

    ๑.๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

 ๑  สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1565307080206959)
ซอยอ่อนนุช 10 ถึงซอยอ่อนนุช 28 กิจกรรมจิตอาสา
จราจร ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัดใน 4 สายหลัก
ได้แก่ ถนนพระราม 1 ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ
และถนนอโศกมนตรี


 ๒  สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1566376680099999)
เขตสะพานสูง ที่บริเวณคลองทับช้างล่าง
กิจกรรมจิตอาสา จราจร ในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นติดขัด
ใน 4 สายหลัก ได้แก่ ถนนพระราม 1 ถนนเพชรบุรี
ถนนราชปรารภ และถนนอโศกมนตรี


 ๕  สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1569867036417630)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนจิตอาสา ในโครงการ
“หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1586689281402072)
พื้นที่คลององครักษ์ (วัดน้อยนพคุณ)
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลา
นการปฏิบัติงาน 3 วัน


 ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1587000651370935)
คลองวัดน้อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต ความกว้างคลอง 3.5 - 8 เมตร
ความยาว 1,200 เมตร ระยะ
เวลาในการปฏิบัติงาน 3 วัน


 ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/photos/a.355331921204487.78149.355182217886124/1587098414694492/?type=3&permPage=1)
๑.คูน้ำริมทางรถไฟสายใต้
๒.คลองเปรมประชากร  
๓.คลองส้มป่อย เขตบางซื่อ กรุงเทพ


 ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1589436241127376)
พื้นที่คลองส้มป่อย คูน้ำปานทิพย์ 2
และ คูน้ำปลายซอยโชติวัฒน์
เขตบางซื่อ ที่มีความกว้างคลอง 3 เมตร
ความยาว 1,000 เมตร วันนี้เป็นวันที่ 2


 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1591070034297330)
๑.คลองขันแตก เขตประเวศ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 วัน
๒.กิจกรรมจิตอาสาจราจรในการอำนวยความสะดวก
   ด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
   ถนนดินสอ เขตพระนคร


 ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1592189514185382)
๑.คลองขันแตก เขตประเวศ มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 วัน
๒.กิจกรรมการรณรงค์และอำนวยความสะดวกการจราจร
   และอำนวยความสะดวกการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิต
   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต

 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1593396697397997)
๑.คลองตาเปีย เขตประเวศ
๒.กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนราชดำริ
   ที่ตั้งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ (ศอส)
   และกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในอาคารของโรงเรียน
๓.กิจกรรมจิตอาสาจราจรในการอำนวยความสะดวก
   ด้านการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร


                               

 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1593606147377052)
๑.คลองตาเปีย เขตประเวศ
๒.ที่โรงเรียนราชดำริ ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อำนวยการภาคสนามในพื้นที่ (ศอส)
  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธี
  ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1594749893929344)
๑.คลองบางเขน เขตจตุจักร
๒.กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
๓.ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์
  ภายในโรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร

 ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1595928893811444)
๑.ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองลำราง
  ข้างชุมชนวังโสม และคลองหัวหมาก เขตบางกะปิ 
๒.ทำความสะอาดโรงเรียนสุเหร่าหัวหมาก
  เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนามของพื้นที่แห่งนี้
๓.ร่วมกันทาสีกำแพงโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดโดยรอบ
๔.กิจกรรมการรณรงค์และอำนวยความสะดวกการจราจร
  พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนราชินี ถนนมหาราช กรุงเทพมหานคร


 ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1597748116962855)
๑.คลองลำมะขามและคลองลำกอไผ่ เขตลาดกระบัง
๒.โรงเรียนวัดทิพพาวาส ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาค
  สนามในพื้นที่
๓.กิจกรรมจิตอาสา จราจร จะเป็นการรณรงค์และ
  อำนวยความสะดวกการจราจร
  พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนราชินีบน ถนนสามเสน
  และถนนเขียวไข่กา เขตดุสิต


 ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1598028466934820)
๑.คลองลำกระโดง ซอยเพชรเกษม 51 เขตบางแค
  โดยมีศูนย์อำนวยการภาคสนาม (ศอส.)
  อยู่ที่โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)เขตบางแค
๒.หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสายังได้ช่วยกัน
  ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดภายในโรงเรียนบางแค
  (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)
๓.กิจกรรมจิตอาสา จราจร วันนี้ประชาชนจิตอาสา
  ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จราจรสถานีตำรวจนครบาลพญาไท
  ร่วมมือในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
  บริเวณหน้าโรงเรียนอำนวยศิลป์และโรงเรียนพญาไท
  ถนนศรีอยุธยา


 ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  (https://www.facebook.com/infodivohm/posts/1599256536812013)
๑.คลองข้างวัดศาลาครืน ซอยเอกชัย 8 แขวงบางค้อ
  เขตจอมทอง ที่มีความกว้างคลองประมาณ 6 เมตร
  ยาว 450 เมตร
๒.ทำความสะอาดโรงเรียนราชโอรสาราม เขตจอมทอง
  ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการภาคสนาม (ศอส.)ในพื้นที่นี้
  ให้สะอาดสวยงามอีกด้วยกิจกรรมจิตอาสา จราจร
๓.ในวันนี้เป็นกิจกรรมการรณรงค์และอำนวย
  ความสะดวกการจราจรพื้นที่บริเวณ
  หน้าโรงเรียนไผทอุดมศึกษา ถนนวิภาวดีรังสิต
  เขตหลักสี่
๔.ในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของช่วงในการทำกิจกรรม
  จิตอาสาเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
  วันที่ 14 – 31 สิงหาคม 2560

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold