ยุคกรุงรัตนโกสินทร์
   ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๒๕ ถึง ๒๔๓๕ “เสนาบดีจตุสดมภ์กรมวัง”
มีพระนามและนามดังนี้

รัชกาลที่ ๑ - เจ้าพระยาธรรมาธิกร (บุญรอด ต้นสกุลบุณยรัตนพันธ์)
             - เจ้าพระยาธรรมาธิกร (ทองดี)
             - เจ้าพระยาธรรมาธิกร (สด)
รัชกาลที่๒ - เจ้าพระยาธรรมาธิกร (เทศ)
รัชกาลที่๓ - เจ้าพระยาธรรมาธิกร (สมบุญ)
รัชกาลที่ ๔ - เจ้าพระยาธรรมาธิกร (เสือ สนธิรัตน)
             - เจ้าพระยาธรรมาธิกร (บุญศรี ต้นสกุล บุรณศิริ)
รัชกาลที่ ๕
(ก่อน พ.ศ. ๒๔๓๕) - เจ้าพระยาธรรมาธิกร (มั่ง สนธิรัตน)
(หลัง พ.ศ. ๒๔๓๕) - กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม
                       - กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช (รักษาการ
                         ชั่วคราวระหว่างกรมหมื่นประจักษ์-
                         ศิลปาคมเสด็จหัวเมือง)

ภายหลังปฏิรูปการปกครองเป็นกระทรวงวัง “เสนาบดีกระทรวงวัง”
มีพระนาม และนามดังนี้
 

๓๖