สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการร้านกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ

 

วันพฤหัสบดีที่มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการร้านกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2558 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats