พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทรงรับนายบารัค โอบามา(The Honorable Barack Obama)ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล(Official Visit)

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ทรงรับนายบารัค โอบามา (The Honorable Barack Obama) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit)

 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats