Download: PDF files form BRH Information Center Site
บริการดาวน์โหลด ข้อมูล

 

-พ.ศ.2547
  1. ข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ

-พ.ศ.2548
  1. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  2. คำรับรองการปฏิบัติราชการ

-พ.ศ.2549
  1. คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  2. คำรับรองการปฏิบัติราชการ

-พ.ศ.2550
  1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ

  2. รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ6เดือน

  3. รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ9เดือน

  4. รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ12เดือน

-พ.ศ.2551
  1.คำรับรองการปฎิบัติราชการ
     1.1 กรอบการประเมินผล  น้ำหนัก  และประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     1.2 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักพระราชวัง ประจำปีงบประมาณ
     1.3 แผนยุทธศาสตร์ของสำนักพระราชวัง
     1.4 รายละเอียดตัวชี้วัด

  2.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ6เดือน)

  3.รายงานการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ12เดือน)

-พ.ศ.2552
  1.คำรับรองการปฏิบัติราชการ  
     1.1 กรอบการประเมินผล  น้ำหนัก  และประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     1.2 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักพระราชวัง ประจำปีงบประมาณ
     1.3 แผนยุทธศาสตร์ของสำนักพระราชวัง
     1.4 รายละเอียดตัวชี้วัด

  2.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ6เดือน)

  3.รายงานการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ12เดือน)
  
-พ.ศ.2553
  1.คำรับรองการปฏิบัติราชการ
     1.1 กรอบการประเมินผล  น้ำหนัก  และประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     1.2 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักพระราชวัง
     1.3 แผนยุทธศาสตร์ของสำนักพระราชวัง
     1.4 รายละเอียดตัวชี้วัด

  2.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบ6เดือน)

  3.รายงานการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ12เดือน)

 

-พ.ศ.2554

  1.รายงานการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ12เดือน)

 

สำนักพระราชวัง
Bureau Of Royal House Hold

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats